ಪು ಸ್ಕ್ವಿಶಿ

 • Animal Squishy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಕ್ವಿಶಿ

 • Cake Squishy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಕೇಕ್ ಸ್ಕ್ವಿಶಿ

 • Character Squishy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಅಕ್ಷರ ಸ್ಕ್ವಿಶಿ

 • Decoration Squihy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಅಲಂಕಾರ ಸ್ಕ್ವಿಹಿ

 • Food Squishy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಆಹಾರ ಸ್ಕ್ವಿಶಿ

 • Fruit Squihy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಹಣ್ಣು ಸ್ಕ್ವಿಹಿ

 • Gaint Squishy
  ಇನ್ನಷ್ಟು

  ಗೇಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಿಶಿ